Informacja o wyborze oferty z dnia 04.09.2014.

znak sprawy: DzAI 281/02/14

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIXw park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie- Etap I”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  nr 183391-2014 data zamieszczenia: 27.08.2014r.

 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty 04.09.14

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia