Informacja o wyborze oferty z dnia 09.12.2015r.

Znak sprawy: Dz AI 281/05/15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja.” (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  316270-2015 z dnia 23.11.2015r.)

 

Załączniki

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia