Informacja o wyborze oferty z dnia 10.07.2015r.

Znak sprawy DzAI 281/01/15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie  ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych nr 97821-201 z dnia 01.07.2015r.).

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty