Informacja o wyborze oferty z dnia 12.11.2015r.

Znak sprawy: Dz AI 281/03/15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa wodociągu, wykonanie odwodnienia oraz ornitologicznej ścieżki edukacyjnej” (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  282710 -2015z dnia 22.10.2015 r.)


Załączniki:

Informacja o wyborze oferty