Informacja o wyborze oferty z dnia 18.02.2016r.

Znak sprawy: Dz AI 281/01/16

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego.” (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  220444-2016 z dnia 01.02.2016r.)

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia