Informacja o wyborze oferty z dnia 23.03.2016r.

Znak sprawy DzAI 281/02/16

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Sierpienicy

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 22158-2016 dnia 02.02.2016 r.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia