Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 25.04.2016r.

Znak sprawy DzAI 282/31/16

prowadzonym w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t j. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. poz. 2164). na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

załączniki:

Informacja o wyborze oferty