Informacja o wyborze oferty z dnia 26.09.2013r.

znak sprawy: DzAI 281/03/13

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr  2013/S 150-260148

Załączniki:

informacja o wyborze oferty w przetargu DzAI_281_03_13