Ogłoszenie nr 302048 – 2016 z dnia 22.08.2016r. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawy w celu realizacji zdania pn. „Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”