Znak sprawy:DzAI 282/31/2013

Sierpc,09.05.2013r.

Zapytanie cenowe

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą występowania w charakterze biegłego ds. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w toku  przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie polegające na wyborze wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.”

pliki do pobrania:

zapytanie_cenowe