Znak sprawy: DzAI 392/38/12

Sierpc, 25.09.2012r.

Dotyczy :zapytania cenowego prowadzonego w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty
14 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj z 2010r. Dz.U. nr 113 poz.759 z późn. zm.) na zadanie pn. „Aktualizacja studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Pliki do pobrania:

informacja o wyborze oferty