Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 198-341521 z dnia 11.10.2013r.

znak sprawy: DzAI 281/03/13

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr  2013/S 198-341521

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia