Sierpc, dnia 19.07.2012r.

 

 Znak sprawy   DzAI 392/40/12 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania cenowego o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro, którego przedmiotem jest  kompleksowe  ubezpieczenia majątku będącego w dyspozycji Muzeum informuje, iż postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Anna Rzeszotarska