Zapytanie cenowe z dnia 04.09.2015r. ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ” | Zapytanie cenowe z dnia 04.09.2015r. ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”

Znak sprawy Dz BK282/05/15

Zapytanie cenowe z dnia 04.09.2015r. ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na  terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na  zadanie pn. : ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na  terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”

                    Załączniki:

                    Zapytanie Cenowe

                    formularz oferty – zał nr 1

                    oświadczenie o spełnieniu warunków – zał nr 2

                    wzór umowy -zał nr 3

                    dokumentacja projektowa – zał nr 4:  projekt ogr,  przedmiar