Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2017r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zapytanie cenowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na zadanie pn.: „Wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy : DzAI/282/39/17

Załączniki:

Zapytanie cenowe