Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

1. NAJCIEKAWSZA MARZANNA

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jego przedmiotem jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę. Prace powinny być wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie”.
Regulamin konkursu “Najciekawsza Marzanna”

 

 

2. TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

Konkurs plastyczny dla osób w dowolnym wieku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz twórców nieprofesjonalnych. Przedmiotem jest wykonanie palmy wielkanocnej wykorzystując tradycyjne materiały naturalne tworzywa. Prace powinny być wykonane i złożone zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy „Niedziela Palmowa w skansenie”.

Regulamin konkursu “Tradycyjna palma wielkanocna”

 

3. KONKURS KULINARNY „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”

Konkurs skierowany jest do regionalnych kół gospodyń wiejskich, gospodyń indywidualnych specjalizujących się w potrawach regionalnych oraz producentów produktów tradycyjnych i regionalnych. Obędzie się podczas imprezy plenerowej “Gotowanie na polanie” – w pierwszą niedzielę maja. Potrawy ocenia specjalnie powołane Jury wyłonione spośród Uczestników imprezy.

Regulamin konkursu Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka.pdf

Karta potrawy doc

Karta potrawy pdf

 

4.Konkurs plastyczny “Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat – uczniów szkół podstawowych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i osób indywidualnych mieszkających lub uczących się na Mazowszu. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Praca nie może być podświetlona, a jej wymiary nie powinny przekroczyć 50x50x50 cm. Należy ją dostarczyć do 30 listopada 2018r. osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64,

z dopiskiem „Konkurs Szopka betlejemska”.

Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz, podpisaną klauzulę informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dostępne poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2018 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody !

 

Regulamin konkursu Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o przekazaniu praw autorskich – konkurs Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - konkurs Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki.

Klauzula informacyjna

 

     

 

5. Konkurs plastyczny “MOJA PRZYGODA w MUZEUM
Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych. Rozpoczyna się 05 marca 2019r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 06 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o zasadach przetwarzania danych uczestnika – konkurs Moja przygoda w Muzeum

Regulamin konkursu Moja przygoda w Muzeum

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – konkurs Moja przygoda w Muzeum

Karta zgłoszenia – konkurs Moja przygoda w muzeum

 

 

 6.KONKURS “Inti Raymi. Inkaskie Święto Słońca

Konkurs rozpoczyna się 05 marca 2019r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 06 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowanymi  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wystawami: „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca” i „Inkaska Droga Królewska”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Republiki Peru, poznanie warunków naturalnych i walorów turystycznych tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata.

Regulamin konkursu Inti Raymi. Inkaskie Święto Słońca

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – konkurs Inti Raymi. Inkaskie Święto Słońca

Karta zgłoszenia – konkurs Inti Raymi. Inkaskie Święto Słońca

 

7. Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

                    

            Konkurs kierujemy do młodych poetów, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”.

                Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów.

                W bieżącym roku odbędzie się jego XXIV edycja. Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

                XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 31 października 2019 r. pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. STARY RYNEK 19

09-320 BIEŻUŃ

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

 

Regulamin Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Karta zgłoszenia Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego