Grzmot w czerwcu zwiastuje, że lato się szykuje… | Thunder in June heralds that summer…

Ta pora roku jest doskonałą okazją, by zobaczyć na żywo zajęcia rolnicze, pszczelarskie oraz gospodarskie wykonywane tradycyjnymi metodami. Dodatkową atrakcją jest możliwość spróbowania swoich sił przy obsłudze niektórych sprzętów ludowego AGD i narzędzi rolniczych.
Zapraszamy do zapoznania się z letnią ofertą Muzeum.

 

Cztery pory roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej:

~ LATO ~

 

Imprezy plenerowe

Przykładowe pokazy prezentowane w zagrodach podczas imprez

 • Warsztat pracy plecionkarza
 • Pokaz pracy kowala
 • Warsztat szewski
 • Wyrób masła

Programy i ścieżki edukacyjne*

 • W parku dworskim – zajęcia w terenie będące doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody prowadzonej w szkole. Pośród bujnej roślinności parku uczestnicy nauczą się rozróżniać drzewa, poznają budowę kwiatów i owoców wybranych roślin, jak również techniki pomiaru wieku i wysokości drzew.
 • W lesie grądowym – zajęcia w terenie połączone z grami i zabawami terenowymi, dzięki którym uczestnicy poprzez zabawę poznają typologię lasów, zwierzęta je zamieszkujące oraz uczą się, jak rozpoznać ich ślady.

Polecane lekcje muzealne*

 • Na wiejskim podwórku – dawne gry i zabawy
 • Słodycze, wosk leki z mazowieckiej pasieki
 • Ziołolecznictwo wiejskie
 • Jak dawniej budowano na Mazowszu

* Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Muzealna szkoła, po wybraniu odpowiedniej grupy wiekowej

 

This season is a perfect occasion to see agricultural, beekeeping, and farm activities performed with traditional methods. The opportunity to try your hand at using some folk household articles and agricultural tools is an another attraction.

Make yourself acquainted with our summer offer.

Four seasons in The Museum of the Masovian Countryside

~SUMMER~

 Open air events

 • Sundays in the ethnographic museum
 • Honey Harvest
 • Harvest in the ethnographic museum

Examples of shows presented in the farms during the events

 • Plaiter’s shop
 • Smith’s work
 • Shoemaker’s shop
 • Butter making

 Programmes and educational trails

 • In the manor park – open air activities which are the great complement of biology lesson in school. Among the abundant park vegetation you can learn how to recognize different types of trees, know something about composition of flowers and fruits like also the technique of measuring the age and height of trees
 • In deciduous forest – open air activities connected with games, where you can learn about typology of forests , animals which live there and how to recognize their foot prints

Recommended museum lessons

 • In the village backyard – former games and plays
 • Sweets, wax and medicines from Masovian apiary
 • Village herbal medicine
 • How they used to build in Masovia region