1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem działania publicystycznego „7 nowych cudów Polskich”  zwanego dalej PLEBISCYTEM, jest: Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043077, NIP 521-29-92-109,zwana dalej Organizatorem
1.2. Czas trwania PLEBISCYTU:  25.06.2012 – 30.09.2012r.
1.3. PLEBISCYT odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. PLEBISCYT odbywać się będzie na łamach miesięcznika National Geographic Traveler

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1. W PLEBISCYCIE mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami PLEBISCYTU nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu PLEBISCYTU, w tym członkowie Komisji;

3. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU

3.1. W miesięczniku National Geographic Traveler numer 7/12, 8/12, 9/12 zostanie opublikowany Plebiscyt. W w/w numerach na łamach miesięcznika National Geographic Traveler  zostaną przedstawione 32 miejsca nominowane przez redakcję miesięcznika National Geographic Traveler, które zdaniem redakcji zasługują na wyróżnienie jako najciekawsze i najatrakcyjniejsze miejsca na terenie Polski. Zadaniem uczestników Plebiscytu jest głosowanie na swoich faworytów spośród nominowanych.
3.2. Wyniki Plebiscytu zostaną zaprezentowane na łamach National Geographic Traveler 11/12.
3.3. Przystąpienie do PLEBISCYTU następuje poprzez wysłanie w okresie trwania PLEBISCYTU poprawnego zgłoszenia opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem SMS-a o treści szczegółowo opisanej w treści ogłoszenia o Plebiscycie, na wskazany numer  71001.
3.4. Wszystkie osoby, które przesłały poprawne zgłoszenie mają możliwość odbioru nagrody gwarantowanej w postaci „Przewodnika po 7 nowych cudach Polski 2011”.
3.5. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Plebiscycie oddając swój głos na wybraną nominację, przy czym uczestnik może wybrać czy chce jedynie oddać swój głos, zgodnie z pkt. 3.7 poniżej, czy też oddać swój głos, przesyłając jednocześnie swoje uzasadnienie dokonanego wyboru, dzięki czemu weźmie udział w części Plebiscytu – konkursie z nagrodami.
3.6. Aby wziąć udział w Plebiscycie i wziąć udział w konkursie z nagrodami należy wysłać SMS zgodnie ze schematem: TR.kod wybranej nagrody.numer wybranego cudu.kod pocztowy głosującego.uzasadnienie wyboru.
Każdej nagrodzie konkursowej przypisany jest oddzielny kod SMS (treść sms) szczegółowo określony w ogłoszeniu o Plebiscycie tj.:

TR.tablet.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru) – dla nagrody w postaci tabletu GalaxyTab 210.1
TR.aparat.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru)  – dla nagrody w postaci aparatu fotograficznego Samsung Smart Foto WB150F
TR.samsung.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru)  – dla nagrody w postaci aparatu fotograficznego Samsung Smart foto WB850F
TR.foto.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru)  – dla nagrody w postaci aparatu fotograficznego Samsung Smart foto WB850F
TR.zegarek.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru)  – dla nagrody w postacizegarka TommyHilfiger model 1790836
TR.tommy.(numer cudu).(kod pocztowy).(uzasadnienie wyboru)  – dla nagrody w postaci zegarka TommyHilfiger model 1790835

3.7. Aby wziąć udział w Plebiscycie i uzyskać jedynie możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej, w postaci „Przewodnika po 7 nowych cudach Polski 2011”, bez możliwości wzięcia udziału w konkursie z nagrodami,  należy wysłać SMS zgodnie ze schematem:

TR.CUD.numer wybranego cudu.kod pocztowy głosującego

3.8. Koszt wysłania SMS-a to 1 zł netto (1,23 brutto).
3.9. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników PLEBISCYTU nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.
3.10. Długość SMS-a w sumie nie może przekroczyć 160 znaków.
3.11. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.
3.12. Przez wysłanie SMS-a  uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia PLEBISCYTU, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.13. Osobom, które przesłały nieprawidłowe zgłoszenie SMS nie przysługuje prawo do otrzymania żadnej nagrody.
3.14. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie będzie wskazany podmiot w ogłoszeniu o Plebiscycie.

4. ZASADY PLEBISCYTU

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów PLEBISCYTU.
4.2. Akcje PLEBISCYTOWE organizowane przez Organizatora są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji swoich czytelników.
4.3. Przez wysłanie SMS-a pod numer wskazany w punkcie 3 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Plebiscytu opublikowane w treści ogłoszenia o Plebiscycie i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

5. ZASADY GŁOSOWANIA

5.1. Aby oddać swój głos w PLEBISCYCIE należy wysłać w okresie trwania PLEBISCYTU prawidłowy SMS o treści określonej w ogłoszeniu o PLEBISCYCIE  (patrz pkt. 3)
5.2. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów, przy czym jeden SMS będzie traktowany jako oddanie jednego głosu w PLEBISCYCIE.
5.3. Każdy poprawnie wysłany SMS upoważnia do odebrania nagrody gwarantowanej w postaci „Przewodnika po 7 nowych cudach Polski”.
5.4. Wyniki Plebiscytu oraz głosowania mogą zostać opublikowane w pismach lub na stronach internetowych należących do Organizatora w terminie ustalonym przez Organizatora.
5.5. Odbiór nagrody gwarantowanej zapewnia firma InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, Numer KRS 0000255841, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS,Pod numerem NIP 679-28-95-061
 która w terminie do 7 dni od daty wysłania przez uczestników prawidłowego zgłoszenia poinformuje za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego o szczegółowych zasadach odbioru nagrody gwarantowanej w postaci „Przewodnika po 7 nowych cudach Polski 2011” w paczkomatach InPost.
5.6. Jeżeli osoba uprawniona do odbioru nagrody gwarantowanej nie odbierze jej we wskazanym Paczkomacie w  przeciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości od InPost nagroda w postaci „Przewodnika po 7 nowych cudach Polski 2011” zostanie przeniesiona do najbliższego oddziału firmy InPost, o czym uprawniony uczestnik, który nie odebrał nagrody, zostanie poinformowany za pomocą SMS. Po upłynięciu 11 dni od daty przesłania wiadomości nieodebrana nagroda gwarantowana przechodzi na własność InPost, a tym samym osoba głosująca nie ma prawa jej odbioru.
5.7. Organizator skontaktuje się z laureatami Plebiscytu w części konkursu z nagrodami telefonicznie lub wyśle wiadomość sms na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego, z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w regulaminie. Brak przekazania w/w danych lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści SMS terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.

6. NAGRODY W PLEBISCYCIE

6.1. Nagrodami dla osób biorących udział w konkursie z nagrodami, o którym mowa w pkt. 3.6są następujące produkty:

1 x Tablet GalaxyTab 210.1,
1 x Aparat fotograficzny Samsung Smart Foto WB150F,
1 x Aparat fotograficzny Samsung Smart foto WB850F,
1 x Aparat fotograficzny Samsung Smart foto WB850F,
4 x zegarek  TommyHilfiger model 1790836,  
4 x zegarek Tommy Hilfiger model 1790835

6.2. Zwycięzcami konkursu z nagrodami zostają osoby, których uzasadnienie wyboru uznane zostanie przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, za najbardziej oryginalne, wyjątkowe, kreatywne, ciekawe oraz poprawne językowo i merytorycznie.
6.3. Nagrodą gwarantowaną dla osób, które przesłały prawidłowe zgłoszenie SMS bez uzasadnienia swojego wyboru jest „Przewodnik po 7 nowych cudach Polski 2011”.
6.4. Każda osoba, która wyśle zgłoszenie SMS o prawidłowej treści otrzyma dwa SMS-y zwrotne. Jeden od Organizatora z podziękowaniem za udział w plebiscycie, drugi od firmy InPost z adresem paczkomatu, w którym do odebrania będzie nagroda gwarantowana oraz szczegółami odbioru.
6.5. Wysyłka nagród konkursowych, wygranych w Plebiscycie, nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zakończenia Plebiscytu i umieszczenia jego wyników w magazynie National Geographic Traveler 11/12.
6.6. Za wygraną nagrodę konkursową oraz nagrodę gwarantowaną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
6.7. Lista zwycięzców części Plebiscytu z nagrodami (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w magazynie National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.7cudow.national-geographic.pl, na co każdy Uczestnik biorąc udział w Plebiscycie wyraża zgodę.
6.8. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.
6.9. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody konkursowej. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.10. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.
6.11. Nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej, zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata, powoduje utratę prawa do nagrody konkursowej, która zostanie przekazana kolejnemu potencjalnemu laureatowi.
6.12. Nie przekazanie nagrody konkursowej w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Plebiscytu oznacza utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości PLEBISCYTU powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego PLEBISCYT, w składzie:
7.1.1. Monika Sierpińska
7.1.2. Marcin Dzierżanowski
7.1.3. Dominik Wroński
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7.3. Komisja dokonuje również wyboru laureatów części konkursowej Plebiscytu z nagrodami, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 6.2.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z PLEBISCYTEM będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia PLEBISCYTU.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora PLEBISCYTU.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin PLEBISCYTU będzie dostępny na stronie Internetowej www.7cudow.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
9.2. Na życzenie uczestnika PLEBISCYTU, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu PLEBISCYTU.
9.3. Organizator PLEBISCYTU informuje, iż dane osobowe uczestników PLEBISCYTU tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora PLEBISCYTU wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników PLEBISCYTU oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi PLEBISCYTU przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w PLEBISCYCIE. Dane osobowe uczestników PLEBISCYTU będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów PLEBISCYTU mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Organizatora lub/oraz w magazynie/stronie Internetowej Organizatora w ramach rozwiązania Plebiscytu. Dane osobowe uczestników PLEBISCYTU mogą być przekazane fundatorowi nagród oraz organowi je dostarczającemu w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu PLEBISCYTU. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9.4. Biorąc udział w PLEBISCYCIE uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminupod warunkiem,  że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje uczestników na stronie internetowej  www.7cudow.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.