Woła wrzesień, że już jesień… | September is calling that autumn has come…

Ta pora roku kończy imprezy plenerowe w muzeum. Ostatnią z nich są wykopki, podczas których można skosztować kiszonych ogórków, ziemniaków z ogniska czy wiejskiego chleba ze świeżo ubitym masłem. Jesienna paleta barw zachęca również do wykorzystania ekspozycji muzealnej jako doskonałego pleneru do sesji fotograficznych.
Zobacz, co jeszcze można robić jesienią w naszym Muzeum
.

 

Cztery pory roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej

~ JESIEŃ ~

Imprezy plenerowe

 Pokazy prezentowane w zagrodach podczas imprez

 • Warsztat pracy plecionkarza
 • Warsztat szewski
 • Wyrób masła
 • Warsztat tkacki

Programy i ścieżki edukacyjne*

 • Andrzejki w skansenie
 • W parku dworskim – zajęcia w terenie będące doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody prowadzonej w szkole. Pośród bujnej roślinności parku uczestnicy nauczą się rozróżniać drzewa, poznają budowę kwiatów i owoców wybranych roślin, jak również techniki pomiaru wieku i wysokości drzew.
 • W lesie grądowym – zajęcia w terenie połączone z grami i zabawami terenowymi, dzięki którym uczestnicy poprzez zabawę poznają typologię lasów, zwierzęta je zamieszkujące oraz uczą się, jak rozpoznać ich ślady.

Polecane lekcje muzealne*

 • Od ziarenka do chleba
 • Chrzciny, wesele, pogrzeb – zwyczaje i obrzędy rodzinne
 • Uczymy się kaligrafii
 • Magia i wierzenia

* Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Muzealna szkoła, po wybraniu odpowiedniej grupy wiekowej

This season ends the open air events in the ethnographic museum. The last of them is potato-lifting, when you can try pickled cucumbers, potatoes from bonfire, or village bread with freshly whipped butter. Autumn colour palette encourages to take advantage of our museum exhibition to organize a perfect photo shoot. See what’s more you can do in our Museum during autumn.

 

Four seasons in The Museum of the Masovian Countryside

~AUTUMN~

 

Open air events:

 • Potato-lifting in the Ethnographic Museum

Shows presented in farms during the events:

 • Plaiter’s work show
 • Shoemaker’s work show
 • Butter making
 • Weaving show

Programmes and educational trails:

 • St. Andrew’s Day
 • In the manor park – open air activities which are the great complement of biology lesson in school. Among the abundant park vegetation you can learn how to recognize different types of trees, know something about composition of flowers and fruits like also the technique of measuring the age and height of trees.
 • In deciduous forest – open air activities connected with games, where you can learn about typology of forests, animals which live there and how to recognize their foot prints.

Recommended museum lessons:

 • From grain to bread
 • Christening, wedding, funeral – family customs
 • Calligraphy
 • Magic and beliefs