Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Logo - orzeł na tarczy, podpis Marszałek Województwa Mazowieckiego Okazją do spotkania jest zakończenie realizacji projektu pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu”. Ponadto w roku ubiegłym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zakończyło realizację ostatniej części projektu pn.: „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Uważamy, że wiele instytucji kultury zechciałoby się podzielić realizowanymi bądź już zrealizowanymi przez siebie projektami inwestycyjnymi o charakterze kulturotwórczym. Dlatego tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy, cennych wskazówek, wyników ewaluacji projektowej. Ważną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście pochylą się nad istotnymi kwestiami dotyczącymi przygotowania i realizacji projektów rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji obiektów zabytkowych. Zgłoszenia przyjmujemy w wersji elektronicznej do 31 października 2022 r. na adres mailowy: etnografia@mwmskansen.pl. Informacje organizacyjne: Wystąpienia: max 20 min, w trakcie jednego panelu przewiduje się 5 prezentacji, po czym następuje moderowana dyskusja ze wszystkimi prelegentami Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie formularza Formularz zgłoszeniowy Program konferencji zakłada zwiedzanie nowych inwestycji: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz Ratusza (oddziały Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) Koszt uczestnictwa w konferencji w formie biernej: 400,00 zł. Koszt uczestnictwa w konferencji w formie czynnej: bezpłatnie. Termin dokonania wpłat za udział w konferencji: 01 – 20.11.2022 r. (nr konta bankowego do wpłat: Bank PKO BP SA 92 1020 1026 0000 1602 0233 2898; tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika) *Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Opis paneli tematycznych

Rola i znaczenie muzeów na wolnym powietrzu
 • Jak zmieniały się muzea na wolnym powietrzu na przestrzeni ostatnich lat
 • Jak muzea dopasowywały/ dopasowują się do odbiorców
 • Jak muzea zmieniły/ zmieniają sposób narracji
 • Dostępność muzeów dla odbiorców ze specjalnymi potrzebami
 • Wirtualna dostępność zbiorów
 • Kadra w muzeum – nowe potrzeby (animatorzy/edukatorzy muzealni, specjaliści od PR)
 • Przestrzeń do działań społecznie otwartych w naszych muzeach – czy istnieje bo chcemy, czy musi istnieć, czy nie istnieje?
 • Problemy współczesnego muzealnictwa skansenowskiego
 • Rekonstrukcja czy festynizacja – cienka linia w prezentowaniu kultury ludowej
 • Slow czy fast – w którą stronę zmierzają muzea typu skansenowskiego
 • Slow czy fast – czego oczekuje współczesny odbiorca
 • Nowe trendy w muzealnictwie – odpowiedź muzeów skansenowskich
 • Walka o odbiorcę a jakość i merytoryczność działalności
 • Kompromis czy równowaga
 • Muzea w dobie kryzysu klimatycznego
 • Czy i jak muzea odpowiadają w swoich działaniach na kryzys klimatyczny
 • Czy i jak edukujemy o kryzysie klimatycznym
 • Wypracowane narzędzia i dobre praktyki
 • Muzea w dobie pandemii
 • Jak poradziliśmy/ nie poradziliśmy sobie z pandemią
 • Nowe spojrzenie na rolę Muzeum w wymiarze społecznej instytucji kultury
 • Czego nauczyła nas sytuacja kryzysowa
 • Wypracowane narzędzia i dobre praktyki