Ogłoszenie nr 2013/S 150-260148 z dnia 03.08.2013r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr  2013/S 150-260148

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ 030813

 Wyjaśnienia_treści_SIWZ_12_08_13

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_19_08_13

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 29.08.2013r. w odpowiedzi na wnioski Wykonawców wniesione w terminie

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 30.08.2013r. w odpowiedzi na wnioski Wykonawców wniesione po terminie ustawowym

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_03.09.13

Wyjaśnienia treści SIWZ_04_09_13

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.09.2013

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 06.09.2013r.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ do pobrania pod adresem: https://www.mwmskansen.pl/budowacentrum/