znak sprawy: DzAI 282/29/14

 

Zapytanie cenowe z dnia 26.05.2014r.

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn. ”Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Załączniki:

zapytanie cenowe

zmiana treści zapytania cenowego

29.05.14. zmiana treści zapytania cenowego

informacja o wyborze oferty