Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ serwisu mwmskansen.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • widoczny fokus
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • napisy na filmach
 • tłumacz PJM w transmisjach na żywo (transmisja konferencji naukowej „Przyszłość naszego dziedzictwa”)

Braki:

 • niektóre ze zdjęć nie posiadają jeszcze tekstów alternatywnych
 • nie wszystkie dokumenty cyfrowe są dostępne
 • podstawowa wersja strony posiada kolory bez wyraźnego kontrastu. Możliwa jest jednak zmiana na wersję kontrastową po kliknięciu w prawy górny róg strony odpowiedniej ikony

 

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2023r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Cieszyńska, adres poczty elektronicznej promocja@mwmskansen.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  Muzeum Wsi Mazowieckiej W Sierpcu, ul. Narutowicza 64,

 

09-200 Sierpc – skansen

 

WEJŚCIE

 

Do Muzeum (skansen) prowadzą dwa wejścia: główne, od strony ul. Narutowicza (dojazd od centrum miasta), drugie od strony drogi krajowej nr 10. Doradzamy skorzystanie z wejścia od ulicy Narutowicza. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (należy przejść przez jezdnię). Od budynku kasy prowadzi prosta droga do wejścia na teren Muzeum (kostka granitowa łupana). Przy kasie stoją też 2 biletomaty usprawniające zakup biletu wstępu. Kolejne biletomaty ustawione są przy budynku H (Centrum konferencyjno-szkoleniowe) oraz przy Kasie nr 2 (Młyn od drogi krajowej nr 10).

 

Idąc tą drogą:

 

po prawej stronie mijamy budynek ochrony, później rozciąga się park dworski,

po lewej budynki: administracyjny i konserwatorski,

na końcu drogi jest brama – wejście do skansenu, tutaj sprawdzane są bilety wstępu

PARKING

 

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Muzeum od ulicy Narutowicza. Odległość od kasy biletowej: ok. 80 kroków.

 

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletu wstępu online, pozwoli to uniknąć kolejek.

 

TOALETY

 

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku kasy przy ul. Narutowicza, a także koło karczmy Pohulanka oraz w budynku G przy Galerii Rzeźby.

 

EKSPOZYCJA MUZEALNA

 

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 2 – 3 km.

Zwiedzać można również z użyciem płatnego (5zł) audioprzewodnika obsługiwanego przez przeglądarkę internetową (nie wymaga ściągania aplikacji na telefon). Aplikacja dostępna jest w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz w PJM.  Kod QR potrzebny do otwarcia audioprzewodnika można otrzymać w kasie biletowej.

 

 

Osoby z dysfunkcjami słuchu

 

istnieje możliwość wypożyczenia w kasie audioprzewodnika wyposażonego w ekran, na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego;

istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia w kasie pętli indukcyjnej ułatwiającej skorzystanie z audioprzewodnika. Aby pętla indukcyjna działała poprawnie, aparat słuchowy powinien być wyposażony w cewkę indukcyjną (standardową w większości obecnie używanych urządzeń).

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii możliwość wynajmu audioprzewodników i pętli indukcyjnych została wstrzymana.

Dostępny jest jednak audioprzewodnik obsługiwany przez przeglądarkę internetową w PJM. Należy wówczas wykupić kod QR umożliwiający korzystanie z niego w kasach muzealnych w cenie 5 zł.

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku

 

Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.

W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania tyflograficznej mapy skansenu. Mapy dostępne są w kasach muzeum.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku w jednej z chałup przygotowana została wystawa „Zobaczyć rękoma”. Chałupa z Drwał znajduje się obok Karczmy POHULANKI oraz kuźni z Żuromina. W chałupie nie ma żadnych ograniczników, dzięki czemu zwiedzający ma możliwość swobodnego poruszania się po wystawie.

Zachowując zgodność z historycznymi realiami w chałupie pozostawiliśmy dość niskie wejście (ok. 170 cm), a także kamienne schody i progi wejściowe. Prosimy uważać podczas wchodzenia.

 

Wystawa pozwala dotknąć kawałka przeszłości, daje możliwość posłuchania historii mówionych przez skrzypiącą, drewnianą podłogę i poczucia zapachu prawdziwego siennika, słowem, przenosi w miniony czas prawdziwie ludowej, chłopskiej wsi sprzed dekad. Chałupa została wybudowana w XIX wieku i reprezentuje typ powszechnego w owym czasie budownictwa na Mazowszu Płockim. Chałupa ma zrąb z drewna sosnowego konstrukcji sumikowo – łątkowej węgłowany na rybi ogon i dach naczółkowy pokryty słomą. Dwutraktowe, symetryczne wnętrze  z sienią na przestrzał przedzieloną kominem  podzielone jest na cztery pomieszczenia. W trakcie od strony drogi  po lewej stronie znajduje się  alkierz, po prawej izdebka przebudowana z komory, o czym świadczy zachowany w ścianie szczytowej wyglądek, czyli małe okienko zasuwane deską. W trakcie od podwórza po lewej stronie znajduje się izba pełniąca rolę pokoju oraz sypialni gospodarzy, zaś po prawej stronie usytuowana jest obszerna kuchnia z wymurowanym trzonem kuchennym i piecem chlebowym. Urządzenie wnętrz odsyła do połowy dwudziestego wieku. Oddają one atmosferę pierwszego dziesięciolecia powojennego, kiedy to w wielu domach na wsi mazowieckiej zaczęły się dokonywać istotne zmiany będące następstwem wzmożonej migracji ludności.

 

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii wystawa “Zobaczyć rękoma” w chałupie z Drwał jest czasowo niedostępna

 

Ze względu na specyfikę skansenu – wzorowanego na wsi mazowieckiej z przełomu wieków XIX i XX podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

 

piaszczysty trakt – droga główna na wsi – bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni

kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach

wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości

niskie stropy

nisko osadzone otwory drzwiowe

Nieustannie pracujemy nad dostosowaniem oferty do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i sprawieniem, by ekspozycja stała się bardziej dostępna.

 

Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

 

Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających wejście do wybranych obiektów. W celu sprawnego zainstalowania pochylni, wystarczy w kasie poinformować o tym fakcie obsługę muzeum. Skorzystanie z pochylni jest możliwe w obiektach:

 

Chałupa z Czermna

Chałupa z Dzierżążni

Chałupa z Ligówka

Dwór z Bojanowa

Budynek administracyjny C – dyrekcja, sekretariat, administracja, księgowość

Zwiedzanie Powozowni i Galerii Rzeźby nie wymaga montażu pochylni.

 

Uwaga! W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemicznym dostęp do Powozowni został ograniczony [nie ma możliwości wejścia do wnętrza].

 

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Muzeum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w salach oświatowych: A (parter budynku kasy od ul. Narutowicza, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu), G (I piętro budynku G, możliwość skorzystania z windy mieszczącej się w holu hotelowym), sala  w Młynie (I piętro; brak windy) oraz na terenie wybranych zagród.

 

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

 

piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać:

 

w sekretariacie tel. 24 275 28 83, wew. 200

w dziale upowszechniania i promocji, tel. 24 275 28 83, wew. 216 lub 217

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

__________________________________________________________________________________

 

MAZOWIECKI DZIEŃ INTEGRACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Biorą też udział w zabawie „na dechach”, podczas której gra dla nich prawdziwa wiejska kapela. Przełamywaniu własnych barier i słabości w atmosferze współzawodnictwa służą konkursy z nagrodami wymagające sprytu, refleksu, a czasem wiedzy.

 

 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest w trakcie dostosowywania zarówno możliwości zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami jak i rozszerzenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Równocześnie prosimy o informację o planowanym przyjeździe osób niepełnosprawnych podczas rezerwacji pobytu, by w możliwie najlepszy i najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób zaplanować wizytę w skansenie.

Opublikował:
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2021-01-27 13:05:00
Jarosław Asztemborski Dodanie 2021-03-29 13:28:00
Jarosław Asztemborski Modyfikacja 2022-03-21 12:17:48